AY82
  • Facebook的 - 黑圈

迪化街一段82號

一座充滿故事的歷史街屋,是台灣經濟成長的起點。曾經為台灣紡織業的起家厝,孕育台灣無數成功企業家。

合藝埕
永樂春風

​2f 永樂春風茶館

BRAND

​進駐店家

世代人官網png素材-藝埕介紹-11.png
世代人官網-電腦-about-60.png
世代人官網-電腦-about-61.png
世代人官網-電腦-about-62.png
逛逛其他藝埕
小_圓.png
民_圓.png
合_圓.png
婉_圓.png
眾_圓.png
青_圓.png
聯_圓.png
學_圓.png
鄉_圓.png
同_圓.png
小藝埕_字.png
大稻埕街屋
鄉藝埕_字.png
婉藝埕_字.png
學藝埕_字.png
青藝埕_字.png
聯藝埕_字.png
眾藝埕_字.png
民藝埕_字.png
合藝埕_字.png
同藝埕_字.png