AY67
  • Facebook的 - 黑圈

迪化街一段67號

民藝埕位於迪化街霞海城隍廟旁,為一棟百年的三進式街屋,以民藝精神為主題。

民藝埕007.png
南街的藝.jpg

​2f 南街得意茶館

BRAND

​進駐店家

世代人官網-電腦-about-23.png
世代人官網-電腦-about-24.png
世代人官網-電腦-about-25.png
世代人官網-電腦-about-26.png
逛逛其他藝埕
小_圓.png
民_圓.png
合_圓.png
婉_圓.png
眾_圓.png
青_圓.png
聯_圓.png
學_圓.png
鄉_圓.png
同_圓.png
小藝埕_字.png
街屋水彩圖-01.png
鄉藝埕_字.png
婉藝埕_字.png
學藝埕_字.png
青藝埕_字.png
聯藝埕_字.png
眾藝埕_字.png
民藝埕_字.png
合藝埕_字.png
同藝埕_字.png