AY196
  • Facebook的 - 白圈

迪化街一段196 & 198號

鄉,指大稻埕是回憶之鄉、心靈之鄉。為迪化街街上少有保存完整的兩棟閩南式建築。這兩棟街屋曾被用來經營木器行、鹽倉、蔥蒜行、中藥行等。

鄉藝埕
鄉藝埕

​1f 百寶鄉

BRAND

​進駐店家

世代人官網-電腦-about-67.png
世代人官網-電腦-about-69.png
 我思LOGO-彩色.jpg
世代人官網-電腦-about-71.png
世代人官網-電腦-about-72.png
世代人官網-電腦-about-70.png
世代人官網-電腦-about-73.png
逛逛其他藝埕
小_圓.png
民_圓.png
合_圓.png
婉_圓.png
眾_圓.png
青_圓.png
聯_圓.png
學_圓.png
鄉_圓.png
同_圓.png
小藝埕_字.png
大稻埕街屋
鄉藝埕_字.png
婉藝埕_字.png
學藝埕_字.png
青藝埕_字.png
聯藝埕_字.png
眾藝埕_字.png
民藝埕_字.png
合藝埕_字.png
同藝埕_字.png